തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര- പ്രവൃത്തിപരിചയ-ഐ ടി മേള

മുഴുവന്‍ മത്സരഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മത്സരഫലങ്ങള്‍ക്ക് അതാത് ഇനങ്ങളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

IT MELA 2014


SOCIAL SCIENCE  FAIR 2014


WORK EXPERIENCE FAIR 2014


SCIENCE FAIR 2014


MATHS FAIR 2014


No comments:

Post a comment