എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി വച്ചത് സംബന്ധിച്ച്


       എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 28 ലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചു. സമയം, പരീക്ഷാകേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.

No comments:

Post a comment