ദേശീയ അധ്യാപക അവാര്‍ഡ്

      
അറിയിപ്പ്


  2014-15 വര്‍ഷത്തെ ദേശീയ അധ്യാപക അവാര്‍ഡിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ അദ്ധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകള്‍ 07/02/2015 ന് മുമ്പായി ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
എ.ഇ.ഒ

No comments:

Post a comment