ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി - സ്കൂളുകളില്‍ പാചകോപകരണങ്ങള്‍ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങള്‍ മുതലായവ എംഎംഇ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച്പുറത്തെഴുത്ത് നം ജി/1878/15 തീയ്യതി24/03/2015

പകര്‍പ്പ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കും അന്തര നടപടികള്‍ക്കുമായി അയക്കുന്നു.

                                                                                             എ ഇ ഒ
                    

No comments:

Post a comment