ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്കൂളുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ 1 കോപ്പി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ പേര് വിവരം ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററേഷന്‍ ചെയ്തതിന്‍റെ കോപ്പി 3 ദിവസത്തിനകം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് . 

                                                                                           എഇഒ

No comments:

Post a comment