സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2014-15
                         സ്കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി 2014-15-                 ധനവിനിയോഗ പത്രം ഇനിയുംഹാജരാക്കാത്തവര്‍ 04-05-2015ന് വൈകൂന്നേരം 5മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

                                                                                               എഇഒ
                              

No comments:

Post a comment