ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച്

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്ക് രണ്ട് കോപ്പി വീതം നിശ്ചിത പ്രഫോര്‍മയില്‍ 08/06/2015 ന് രാവിലെ 10.30 മുമ്പായി ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a comment