വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് - മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉടന്‍ തന്നെ ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment