കലോല്‍സവം വെബ്സൈററ് 2015-16

 2015-16 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവം വെബ് സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.


http://schoolkalolsavam.in/kalolsavam2015/index.php/login

Username : Sampoorna Username ( Eg. admin@14301 )
Password : admin@143101

(Initial password needs to be changed immediately )

No comments:

Post a comment