സ്ക്കൂളുകളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിച്ചന്‍ കം സ്റ്റോര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ള സ്ക്കൂളുകള്‍-

VERY URGENT


സ്ക്കൂളുകളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതുമായി   ബന്ധപ്പെട്ട് കിച്ചന്‍ കം സ്റ്റോര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ള സ്ക്കൂളുകള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന്  അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.


**************************************************************************************


No comments:

Post a comment