ക്ലീന്‍ക്യാമ്പസ് – സെയിഫ് ക്യാമ്പസ്നം സി6004/15 : വര്‍ഷം ഇതുവരെ നടത്തിയ ക്ലീന്‍ക്യാമ്പസ് സെയിഫ് ക്യാമ്പസ്  പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍‍സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് 23/11/2015ന് തന്നെ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്
തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്
********************************************************************************* 

No comments:

Post a comment