യുഎെഡി- സംബന്ധിച്ച്

                                                               അറിയിപ്പ്

             താങ്കളുടെ സ്കുളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഇനിയും യുഎെഡി/ഇ.ഐ.ഡി ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരം നാളെ (27/11/15)ന് വൈകുന്നേരം ഒാഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.                                                                എഇഒ
                                                  തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത് 

No comments:

Post a comment