ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി 2014-15 കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ അപ്‍ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൂരിപ്പിച്ച പ്രൊഫോര്‍മ 11/01/2016ന് ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment