ഒഇസി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകുല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍തഥികള്‍ക്കും ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി നടത്താന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ക്കും ഉള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
No comments:

Post a comment