നിയമനാംഗീകാര അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

29.01.2016 തീയ്യതിയിലെ സ.ഉ(പി)നം.29/2016/പൊ.വ.വ   പ്രകാരം നിയമനാംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ട അപേക്ഷകള്‍ മാനേജര്‍മാര്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഈ ഒാഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a comment