ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം 2014 - ക്യാമ്പ് ലിസ്റ്റും തീയ്യതിയും



അറിയിപ്പ്


ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം 2014 ഉത്തരവ് നം.7/2016/ധന തീ.20/01/2016 പ്രകാരം ഉപജില്ലയിലെ മുഴവന്‍ അധ്യാപക/അനധ്യാപകരുടെയും      ശമ്പളം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള ക്യാമ്പ് ലിസ്റ്റും തീയ്യതിയും താഴെകൊടുക്കുന്നു. നിശ്ചയിച്ച തീയ്യതികളില്‍         ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും  അനുബന്ധ രേഖകളും ( സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (5 പകര്‍പ്പ്) അണ്ടര്‍ ടേക്കീംഗ് (2 പകര്‍പ്പ്), സേവന പുസ്തകം എന്നിവ) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ക്യാമ്പ് ഓഫിസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉപജീല്ലയയിലെ മുഴുവന്‍ പ്രധാന അധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു.


Panchayath/Minicipality wise Camp List

Camping school

Schools/Panchayath
Date and Time
Mambaram UPS
All schools coming under Vengad Panchayath
16.03.2016
Time 10 -1 ( UP Schools)
2 to 5 ( LP Schools)

Pinarayi Ganapathy Vilasom UPS
All schools coming under Pinarayi Panchayath
17.03.2016
Time 10 -1 ( UP Schools)
2 to 5 ( LP Schools)
P.C.Guruvilasom UPS
All schools coming under Eranholi Panchayath
18.03.2016
Time 10 -1 ( UP Schools)
2 to 5 ( LP Schools)
Eranholi West UPS
All schools coming under Thalassery Municipality
19.03.2016
Time 10 -1 ( UP Schools)
2 to 5 ( LP Schools)
Theruvanatheru UPS
All schools coming under Kathirur Panchayath
21.03.2016
Time 10 -1 ( UP Schools)
2 to 5 ( LP Schools)


AEO,Thalassery North

No comments:

Post a comment