പകര്‍പ്പ് എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികള്‍ക്കുമായി അയക്കുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് നിശ്ചിത പ്രഫോര്‍മയില്‍ 29/03/2016ന് 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.No comments:

Post a comment