ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റു ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച സ്കൂളുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യം ഉടന്‍ തന്നെ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. - സംബന്ധിച്ച്


No comments:

Post a comment