2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഡ്രോപ് ഔട്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ 23-05-2016നകം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
No comments:

Post a comment