മുസ്ലീം/നാടാര്‍/ ആഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ / മറ്റ് പിന്നോക്ക ദാരിദ്ര്യരോഖയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - LSS/ USSഅര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് 30-06-2016ന് മുന്‍പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.No comments:

Post a comment