ആഗസ്റ്റ് 27 ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിവസം


ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിവസം 

 ആഗസ്റ്റ് 27 ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും പ്രവൃത്തിദിനമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a comment