ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി- ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്ക് - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടറുടെ താഴെ പറയുന്ന കത്തിലെ നിര്‍ദ്ദേശം കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a comment