അറിയിപ്പ്
 1) ദേശീയ സംന്പാദൃ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട് നല്‍കിയിട്ടില്ലാവര്‍  1-9-16 നു രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
2) ക്ളസ്റ്ററില്‍ സംബന്ധിച്ചവരുടെയും സംബന്ധിക്കാത്തവരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പി ച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ 1-09-16 നു രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

എ.ഇ.ഒ 

No comments:

Post a comment