പ്രീപ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ2016-17 വര്‍ഷത്തെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്‍ മാതൃകാ ഫോറത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിവരം


No comments:

Post a comment