ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ- സംമ്പന്ധിച്ച്

ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ എഴുതൂന്ന കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 20നുമുന്‍പായി നടത്തണ്ടതാണ്.

എഇഒ
തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്

No comments:

Post a comment