2016ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംമ്പന്ധിച്ച്

      
2016ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചത്  സംമ്പന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്  നവംമ്പര്‍ 15ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.No comments:

Post a comment