ബാലാവകാശം - 18/ 11/ 2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രതിജ്ഞ

No.C-4435/16
17/11/2016

ബാലാവകാശം  - 18/ 11/ 2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലിയിൽ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന പ്രതിജ്ഞ


                              Download             Letter             പ്രതിജ്ഞ

       പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി -4435/16 , തിയ്യതി 17/ 11/ 2016 : പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും                               തുടര്നടപടികളിലേക്കുമായി നൽകുന്നു .
                            ഒപ്പ് / - 
         ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി 

No comments:

Post a comment