ഒഇസി- സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2015-16- എക്വിറ്റന്‍സും ധനവിനിയോഗപത്രവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച് 2015-16 വര്‍ഷത്തെ  ഒഇസി- സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചതിന്‍റെ  - എക്വിറ്റന്‍സും ധനവിനിയോഗപത്രവും അടിയന്തിരമായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

No comments:

Post a comment