ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനാചരണം -


ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനാചരണം - സ്‌കൂളുകളിൽ 2016 ഡിസംബർ 14 , 14 മണി 14 മിനുട്ടിന്  ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 


No comments:

Post a comment