അറിയിപ്പ്

എല്‍ പി വിഭാഗത്തില്‍ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരം നാളെ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ

No comments:

Post a comment