വളരെ അടിയന്തിരം - നിയമനംഗീകാര അദാലത്ത് - 2017 ജനുവരി 31

വളരെ അടിയന്തിരം 

നിയമനംഗീകാര അദാലത്ത് - 2017 ജനുവരി 31 

വളരെ അടിയന്തിരം - നിയമനംഗീകാര അപ്പീൽ അപേക്ഷകളിന്മേൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച്‌ തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്  

തിയ്യതി  - 2017 ജനുവരി 31         


പുറത്തെഴുത്ത് നമ്പര്‍ ബി/365/17./തീയ്യതി.25/1/2017 :

 പകര്‍പ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും , എല്ലാ സെക്ഷനുകള്‍ക്കും  അനന്തര നടപടികള്‍ക്കായി  അയക്കുന്നു.  ഇതില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ 30/1/2017ന് 2 മണിക്ക് മുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അയക്കുന്നു.


                                                                                                                       ഒപ്പ് /-
                                                       ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,
                                                                  തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്

പകര്‍പ്പ്- പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍.

No comments:

Post a comment