ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍


Director of Public Instruction NM

5:05 PM (21 hours ago)
to AeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeomeAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeo
sir/madam

         

It has been noticed that only 10 percentage of schools are currently uploading  daily data to central server.Hence strict direction may be given to all HM'S under your jurisdiction to upload the data daily before 2:30 pm without fail.You should monitor the progress so that a target of 80 percentage shall be achieved within four days,A report on this regard should be forwarded to this office on or before 8/2/2017.

പുറത്തെഴുത്ത് നം ഇ/ 2806/16

   പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ‍ഡയരക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് ദിവസേന ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം  Daily basis data entry portal- ല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അതത് ദിവസം തന്നെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍  എന്‍ട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എഇഒ

No comments:

Post a comment