സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം:സി-824/17
14/02/2017                                                         ഡൌൺലോഡ് സർക്കുലർ  


പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം:സി-824/17/താ.തീ, തിയ്യതി:14/02/ 2017:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, സേവ് ചെയ്ത്' ഈ കാര്യാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കുമായി നൽകുന്നു. 

               ഒപ്പ്/-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

സ്വീകർത്താവ്: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 
1 ) ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്, 
2 ) എഇഒ ബ്ലോഗ്,
3 ) ഫോൺ സന്ദേശം(ചെയിൻ മെസ്സേജ്) എന്നിവ മുഖേന.           

No comments:

Post a comment