നം .സി -5399/16
17-02-2017

(യൂണിഫോം വാങ്ങിയതിനുള്ള ബില്ല് / വൗച്ചർ 15000 /- കയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)  

  CERTIFICATE

               I, …………………………………….., Head Master/ Head Mistress of ….………….. ………………………………….  School have personally satisfied that these stores (Uniform clothing) purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price.

Place:                                            Signature:
Date:                                                    Name:
    / School Seal /                        Designation Seal:

Stock entry certificate to be written overleaf of the bill/voucher
( ബില്ല് / വൗച്ചറിനു പിറകുവശത്ത് എഴുതേണ്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 

The articles have been received in good condition and brought to stock on ……/…../ 2017.
                                                        Signature:
                                            Designation Seal:

No comments:

Post a comment