പ്രൊഫോര്‍മ എല്ലാപ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികള്‍ക്കുമായി അയക്കുന്നു. . ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി കേസ് നിലനില്ക്കുന്നതിനാല്‍ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പൂരിപ്പിച്ച പ്രൊഫോര്മ 08-03-17ന് 5മണിക്ക് മുന്‍പായി നിര്‍ബന്ധമായും ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a comment