വളരെ അടിയന്തിരം - 30-03 -2017-ലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

വളരെ അടിയന്തിരം - 30-03 -2017-ലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 
സർക്കുലർ നമ്പർ ക്യു .ഐ .പി (1)(01)/2017/ഡിപിഐ തിയ്യതി :27/ 03 / 2017 .ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

No comments:

Post a comment