അറിയിപ്പ്-- 2017-18 അദ്ധ്യയന വര്ഷ ത്തില്‍ ‍മെയ് 15 വരെ വിവിധ ക്ലാസുകളില്‍ പുതുതായി ചേര്ന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കഴി‍‍ഞ്ഞ വര്ഷം (2016-17) വിവിധ ക്ലാസുകളില്‍ ചേര്ന്ന് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും താഴെ ചേര്ത്ത പ്രൊഫോര്മ യില്‍ 16-05-17ന്( ചൊവ്വാഴ്ച)4 മണിക്കകം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

PROFORMA
Year
Std. I
Std. II
Std. III
Std. IV
Std. V
Std. VI
Std.VII
Std. VIII
Std. IX
Std. X


2017-18
2016-17


                                                                         ഒപ്പ്
11-05-2017                                      ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍
                                                                  തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത് 

No comments:

Post a comment