Sixth working day- Online data entry - Urgent 2017-18 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ ഇതുവരെ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എെടി@സ്കൂള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റവെയറില്‍ 23-05-17ന് 4 മണിക്ക്                                “`c-W-`mj amXr-`mj”                                                                
\w.Fkv 2(F) 22132/2017/Un.]n.sF       s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS
                                        Imcymebw,Xncph\´]pcw,                                                                                                     
                                            XobXn : 22.05.2017.

       s]mXphnZym`ymk UbdIvSÀ.

kzoIÀ¯mhv
       hnZym`ymk D]UbdIvSÀ/PnÃmhnZym`ymk Hm^okÀ/D]PnÃmhnZym`ymk
        Hm^okÀ.

kÀ,

       hnjbw:þ 2017þ18 A[yb\ hÀjw þH¶mw ¢mÊn {]thi\w t\Snb
                   Ip«nIfpsS F®w þ kw_Ôn¨v.

       kqN\:þ kÀ¡mcn \n¶papÅ ASnb´nc \nÀt±iw.

        2017þ18 A[yb\ hÀjw H¶mw ¢mÊn \mfnXphsc {]thi\w t\Snb Ip«nIfpsS F®w _lpam\s¸« hnZym`ymk hIp¸v a{´n ASnb´ncambn Bhiys¸«ncn¡p¶p.  BbXn\m ]pXnb A[yb\ hÀjt¯¡v H¶mw ¢mÊn CXphscbpw {]thi\w t\Snbn«pÅ Ip«nIfpsS F®w, sF.Sn. @ kvIqÄ X¿mdm¡nbn«pÅ Hm¬sse³ tkm^väv shbdn 23.05.2017, 4 aWnbv¡v ap¼mbn F³{Sn \S¯p¶Xn\pÅ ASnb´nc \nÀt±iw hnZym`ymk D]UbdIvSÀ/PnÃmhnZym`ymk Hm^okÀ/D]PnÃmhnZym`ymk Hm^okÀ Xe¯n \n¶pw kvIqfpIÄ¡v \ÂIm³ Xmev]cys¸Sp¶p.
                                                     hnizkvXXtbmsS,
                       H¸v/þ
                                        Pmbnâv UbdIvSÀ (ÌmänÌnIvkv),

                                    s]mXphnZym`ymk UbdIvSÀ¡p th­­n.

No comments:

Post a comment