24-06-2017-ലെ അറിയിപ്പുകൾ- വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് (2017-'18 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയം തുടങ്ങിയവ)

     24-06-2017-ലെ അറിയിപ്പുകൾ- 
(വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്)

 No:B-3507/17:-
 
1.  2017-'18 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയം:-


     2017-'18 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയ അപേക്ഷകൾ എല്ലാ അനുബന്ധ രേഖകളോടുംകൂടി 2017 ജൂൺ 30-)൦ തിയ്യതിക്കുള്ളിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  


തസ്തികനിർണ്ണയം 2017-'18 അപേക്ഷ - ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന രേഖകൾ -ഡൗൺലോഡ് 
ഡൗൺലോഡ് സർക്കുലർ
ഡൗൺലോഡ്  മാതൃക ഫോറം (യു.ഐ.ഡി. ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച സത്യപ്രസ്താവന)


C-Section:-

2. വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ - ഡൗൺലോഡ് ലെറ്റർ 

3. പരീക്ഷാഭവൻ - ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷ - ഡിസംബർ 2017 -                           ഡൗൺലോഡ് ലെറ്റർ       
 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്-   (click here) www.keralapareekshabhavan.in 

4. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സൗജന്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - ക്ലെയിം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ - ഡൗൺലോഡ് സർക്കുലർ 

5. 2017-18 വർഷത്തെ ശാസ്ത്ര, ഗണിത ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര, പ്രവൃത്തി പരിചയ ക്ലബ് അസോസിയേഷൻ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് - ഡൗൺലോഡ് ലെറ്റർ 
   (Attention  - Club Activities Co-Ordinator, Thalassery North Ednl. Sub District)

6)   9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തക വില ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കുന്നത് - ഡൗൺലോഡ് ലെറ്റർ 

                           ഒപ്പ്/-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
              തലശ്ശേരി നോർത്ത്

No comments:

Post a comment