ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് - II വാള്യം ഇൻഡൻറ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയത് സംബന്ധിച്ച്

c- section
22-06-2017

അറിയിപ്പ് 
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് - II വാള്യം :-മുൻപ് ഒന്നാം വാള്യം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇനം  ഇൻഡൻറ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ   ഇൻഡന്റ് കൊടുത്തതിൽ പിശക് വന്നുപോയതോ ആയ സ്കൂളുകൾ വെബ്സൈറ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിലേക്കായി  സ്കൂളിന്റെ പേര് , കോഡ് നമ്പർ , സൊസൈറ്റിയുടെ പേര്  എന്നിവ  ഇന്ന് ( 22-06-2017) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുൻപായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

                   ഒപ്പ് /-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
   തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

No comments:

Post a comment