സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2017-18        2017-18 വര്‍ഷത്തെ മുസ്ലീം /നാടാര്‍ /ആംഗ്ലോ ഇന്‍ഡ്യന്‍ / മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് / എല്‍എസ്എസ്/യുഎസ്എസ് /നാഷണല്‍സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്  എന്നിവയ്ക്ക് അര്‍ഹരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ 30-07-2017ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 


എഇഒ

No comments:

Post a comment