2017 ആഗസ്ത് മാസത്തെ ദിവസവേതനം മുൻ‌കൂർ ആയി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2017 ആഗസ്ത് മാസത്തെ ദിവസവേതനം മുൻ‌കൂർ ആയി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
ദിവസ വേതന ബില്ലിനൊപ്പം ഡിഡിഒയുടെ സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

No comments:

Post a comment