ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി -


   പകര്‍പ്പ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കായി അയക്കുന്നു.  ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും (പ്രീ പ്രൈമറിഉള്‍പ്പെടെ) ആധാര്‍ എന്‍റോള്‍മെന്‍റ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ആധാര്‍ എന്‍റോള്‍ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് 20/08/17, 27/08/17, 28/08/17 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി യില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും ആധാര്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്വരുത്തി  ഈ കാര്യം 29/08/17ന് 5 മണിക്ക് മുന്‍പായി നിര്‍ബന്ധമായും ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
എഇഒ

No comments:

Post a comment