സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡി.എൽ.എഡ്‌.) നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന അവസരം - സംബന്ധിച്ച് :

No. B/6490/17
അറിയിപ്പ്

സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡി.എൽ.എഡ്‌.) നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന അവസരം - സംബന്ധിച്ച് :
വിശദാംശങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക
                             എഴുത്ത് 1
                                            എഴുത്ത് 2
                                            എഴുത്ത് 3

                      ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ
        തലശ്ശേരി നോർത്ത്

No comments:

Post a comment