ശ്രദ്ധ

SRADHA PROJECT

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ശ്രദ്ധ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ടു നൽകിയ വിവരങ്ങൾ  SRADHA PROJECT  എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലഭിക്കുന്ന ഷീറ്റിയിൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

No comments:

Post a comment