നേഷണല്‍ ഗെയിംസ് സംബന്ധിച്ച്

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ 09-02-2015 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫിസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a comment