നൂണ്‍മീല്‍ പ്രോഗ്രാം - സംബന്ധിച്ച്

       ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്കൂളുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് ഓഫിസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a comment