ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി-അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പ്രൊഫോര്‍മകള്‍ (Annexure I, Annexure II, AnnexureV) എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ച് 12-4-2016 നു വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കു മുമ്പായി ഒാഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
No comments:

Post a comment