2015-16 വര്‍ഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ക് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ബാങ്ക് സേറ്ററ്റ്മെന്‍റ് സഹിതം 15-4-16 നു മുമ്പായി ഒാഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്


No comments:

Post a comment