ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് 6ാംക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ നിന്നും ഉന്നത നിലവാരമള്ള 5 കുട്ടിളെ തെരെഞ്ഞടുത്ത് ജനറല്‍ 2,   എസ്സ് സി 1, എസ്സ് ടി 1, വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ളവര്‍ 1 , അപേക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 20ന് മുന്‍പായിഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.  വിശദവിവരം ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

                                                                                              എ ഇ ഒ

No comments:

Post a comment